Студентська наука

Вимоги до оформлення студентських статей

Структура статті:

 • Прізвище та ім'я автора
 • Науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ім'я та по-батькові наукового керівника
 • Назва статті (по центру, виділена жирним шрифтом)
 • Анотація (2-3 речення)
 • Ключові слова (4-6 ключових слів)
 • Викладення основного матеріалу статті
 • Висновки
 • Список використаних джерел (зразок оформлення - див.тут http://kerivnyk.info/literature)

Стаття повинна бути написана українською мовою з дотриманням наступних основних вимог:

 • Обсяг статті - 3-5 сторінок тексту формату А4
 • Шрифт Times New Roman, розмір шрифту 14, інтервал 1,5
 • Поля: 2 см.
 • Рисунки та графіки розміщуються по центру сторінки. Кожен рисунок повинен мати номер та назву під рисунком (взірець оформлення див.тут http://kerivnyk.info/oformlennya)
 • Таблиці підписуються угорі, над таблицею: справа номер таблиці, нижче - по центру - назва таблиці (взірець оформлення див.тут http://kerivnyk.info/oformlennya)
 • Формули розміщуються по центру, справа від формули у круглих дужках має бути зазначений номер формули (взірець оформлення див.тут http://kerivnyk.info/oformlennya)

Статтю зберігати у файл формату .DOC або .DOCX. Файл назвати прізвищем автора, наприклад, kovalska.doc.

Склад Студентського наукового товариства Факультету товарознавства, управління та сфери обслуговування

 • Мацелюх Руслана Ігорівна (голова)
 • Сільченко Максим Ігорович
 • Захарова Ольга Валеріївна
 • Мацко Юлія Сергіївна
 • Безруков Віталій Леонідович
 • Ковальська Інна Вікторівна
 • Непрелюк Тетяна Ігорівна
 • Мельничук Анастасія Юріївна
 • Підгайний Віталій Валентинович
 • Батура Вікторія Миколаївна
 • Шеремета Ігор Андрійович
 • Омелянчук Карина Вадимівна
 • Костюк Тетяна Василівна
 • Гепалова Аліна Сергіївна
 • Глущенко Тетяна Анатоліївна

Форми організації науково-дослідної діяльності студентів Факультету товарознавства, управління та сфери обслуговування

 • індивідуальна науково-дослідна робота студентів;
 • діяльність наукових гуртків при кафедрах факультету;
 • участь у наукових та науково-практичних конференціях;
 • публікація тез доповідей на конференціях та наукових статей;
 • організація та проведення наукових заходів, що мають вузівський, міжвузівський, регіональний, всеукраїнський та міжнародний характер.

Останні новини студентської науки

Інформація про участь студентів факультету у наукових та науково-практичних конференціях, опубліковані тези доповідей та наукові статті за 2015-2016 рр.

 1. Абрамова В.В. Оцінка ефективності комерційної діяльності в роздрібній торгівлі // ХХVІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Наука. Інновація. Економіка» (м. Чернівці, 15-16 листопада 2015 р.)
 2. Аршулік Т.А. Перспективні напрями поліпшення якості морозива // Інноваційні технології розвитку у сфері харчових виробництв, готельно-ресторанного бізнесу, економіки та підприємництва: наукові пошуки молоді : Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених і студентів, 7 квітня 2016 р. : [тези у 2-х ч.] / редкол. : О. І. Черевко [та ін.]. – Харків : ХДУХТ, 2016. – Ч. 1. – С. 186.
 3. Бобер Ю.І. Споживні властивості нетрадиційних видів олії // Інноваційні технології розвитку у сфері харчових виробництв, готельно-ресторанного бізнесу, економіки та підприємництва: наукові пошуки молоді : Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених і студентів, 7 квітня 2016 р. : [тези у 2-х ч.] / редкол. : О. І. Черевко [та ін.]. – Харків : ХДУХТ, 2016. – Ч. 1. – С. 187.
 4. Богуславський Д.Я. Оцінка ефективності управління інноваційними проектами в організації [Електронний ресурс] // Студентський науковий вісник «Керівник.ІНФО». - Режим доступу: http://kerivnyk.info/2016/02/boguslavskyj.html
 5. Боднарчук А. Дослідження управління соціальним розвитком персоналу у менеджменті організації // Збірник виступів учасників XIII наук.-практ. конференції студентів вищих навчальних закладів Укоопспілки «Інноваційні процеси і їх вплив на ефективність діяльності підприємства» (2 червня 2016 р.) Частина 2. - К.: НМЦ «Укоопосвіта», 2016. – 184 с. - С.112-115.
 6. Бондарчук Д.Ю. Інноваційні технології у виробництві та сучасні напрями поліпшення якості цукру // Проблеми формування асортименту, якості і екологічної безпечності товарів : Матеріали ІІІ-ої Міжнародної наук.-практ. конф. : (Львів, 12 листопада 2015 р.) / Відп. ред. П.О. Куцик. – Львів : Видавництво «Растр-7», 2015. – С. 100-101.
 7. Бородата О. Специфіка управління торговельними підприємствами [Електронний ресурс] // Студентський науковий вісник «Керівник.ІНФО». - Режим доступу: http://kerivnyk.info/2015/12/borodata-2.html
 8. Вергун П.Д. Завдання, функції і напрями розвитку роздрібних торговельних підприємств у сучасних умовах // міжнародна науково-практична конференція «Проблеми формування асортименту, якості і екологічної безпечності товарів (м. Львів, 12 листопада 2015 р.)
 9. Габіт І.Р. Ідентифікація продуктів переробки на митній території України // ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених та студентів "Якість та безпечність товарів" (м. Луцьк, 1 квітня 2016 р.)
 10. Гетьман І.В. Сучасні наукові методи аналізу та забезпечення якості меду натурального // Інноваційні технології розвитку у сфері харчових виробництв, готельно-ресторанного бізнесу, економіки та підприємництва: наукові пошуки молоді : Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених і студентів, 7 квітня 2016 р. : [тези у 2-х ч.] / редкол. : О. І. Черевко [та ін.]. – Харків : ХДУХТ, 2016. – Ч. 1. – С. 192.
 11. Гнидка В. Я. Перспективи комплексного використання нетрадиційної рослинної сировини у виробництві макаронних виробів // Проблеми формування асортименту, якості і екологічної безпечності товарів : Матеріали ІІІ-ої міжнародної наук.-практ. конф. : (Львів, 12 листопада 2015 року) : тези доповідей / Від. ред. П. О. Куцик. – Львів : Видавництво Растр-7, 2015. – 284 с. - С. 57-59.
 12. Гречух М. І. Проблеми фальсифікації майонезу та шляхи вирішення // ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених та студентів "Якість та безпечність товарів" (м. Луцьк, 1 квітня 2016 р.)
 13. Думич Х.Р. Аналіз якості молока питного // Проблеми формування асортименту, якості і екологічної безпечності товарів: матеріали ІІІ-ої міжнародної наук.-практ. конф.: Львів, 12 листопада 2015 року: тези доповідей. Львів: Видавництво "Растр-7", 2015. - С. 237-240.
 14. Жвірко О.Р. Інновації в системах логістики торговельних підприємств // Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених і студентів «Інноваційні технології розвитку у сфері харчових виробництв, готельно-ресторанного бізнесу, економіки та підприємництва: наукові пошуки молоді» (м. Харків, 2 квітня 2015 р.)
 15. Зіньків В.В. Роль та стратегічні засади комерційного підприємництва в сучасному економічному розвитку країни // Міжнародна науково-практична конференція «Перспективи розвитку економічної системи в умовах нестабільності»(м. Дніпропетровськ, 4-5 вересня 2015 р.)
 16. Зровко М., Шепенда В. Кейтерінг - новий напрямок ресторанного бізнесу в Україні // XIII науково-практична конференція студентів вищих навчальних закладів Споживчої кооперації України «Інноваційні процеси і їх вплив на ефективність діяльності підприємства» (Львівський торговельно-економічний університет, 2 червня 2016 р.)
 17. Кедрич О.А. Складові процесу розробки, прийняття та реалізації управлінських рішень у підприємствах споживчої кооперації України // Perspektywiczne opracowania sa nauka I technikami-2015”. – Przemyśl. Nauka studia. – C.13-17.
 18. Кисіль О.М. Сучасні напрями поліпшення якості і споживних властивостей вафель // Проблеми формування асортименту, якості і екологічної безпечності товарів : Матеріали ІІІ-ої Міжнародної наук.-практ. конф. : (Львів, 12 листопада 2015 р.) / Відп. ред. П.О. Куцик. – Львів : Видавництво «Растр-7», 2015. – С. 132-134.
 19. Ковалюк М. М. Космацевтика: проблеми термінології та класифікаціїЇ // Актуальні проблеми теорії і практики експертизи товарів : матеріали ІІI Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (16–18 березня 2016 року). – Полтава : ПУЕТ, 2016. – С. 179-184.
 20. Ковальчук Р. Вимоги міжнародних стандартів до безпечності душових кабін // Матеріали конференції «Актуальні проблеми економіки і торгівлі в сучасних умовах євроінтеграції» (м. Львів, 13 травня 2016 р.)
 21. Королишин Т.В. Провайдинг інформаційного забезпечення в інноваційній діяльності організації [Електронний ресурс] // Студентський науковий вісник «Керівник.ІНФО». - Режим доступу: http://kerivnyk.info/2015/02/korolyshyn.html
 22. Корчагіна О.П. Ефективність здорового харчування дітей // Інноваційні технології розвитку у сфері харчових виробництв, готельно-ресторанного бізнесу, економіки та підприємництва: наукові пошуки молоді : Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених і студентів, 7 квітня 2016 р. : [тези у 2-х ч.] / редкол. : О. І. Черевко [та ін.]. – Харків : ХДУХТ, 2016. – Ч. 1. – С. 199.
 23. Костінський О.О. Напрями поліпшення споживних властивостей соків і нектарів // Проблеми формування асортименту, якості і екологічної безпечності товарів : Матеріали ІІІ-ої Міжнародної наук.-практ. конф. : (Львів, 12 листопада 2015 р.) / Відп. ред. П.О. Куцик. – Львів : Видавництво «Растр-7», 2015. – С. 176-179.
 24. Котик Ю.А. Товарознавче тест-оцінювання рулетів бісквітних // Проблеми формування асортименту, якості і екологічної безпечності товарів : Матеріали ІІІ-ої Міжнародної наук.-практ. конф. (Львів, 12 листопада 2015 р.) / Відп. ред. П.О. Куцик. – Львів : Видавництво «Растр-7», 2015. – С. 134-136.
 25. Крохмальний Б.І. Напрями поліпшення споживних властивостей кави і кавових напоїв // Проблеми формування асортименту, якості і екологічної безпечності товарів : Матеріали ІІІ-ої Міжнародної наук.-практ. конф. : (Львів, 12 листопада 2015 р.) / Відп. ред. П.О. Куцик. – Львів : Видавництво «Растр-7», 2015. – С.179-181.
 26. Кудла І. Р. Досвід політики країн Європейського союзу у створенні єдиного інноваційного простору [Електронний ресурс] // Студентський науковий вісник «Керівник.ІНФО». - Режим доступу: http://kerivnyk.info/2016/02/kudla.html
 27. Лівшун Д.Д. Сучасні електропобутові машини для професійного прибирання приміщень // Проблеми формування асортименту, якості і екологічної безпечності товарів. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 12 листопада 2015 р.). - С. 143-145.
 28. Лобода Т. Забезпечення належної інсоляції приміщень готельно-ресторанного комплексу при проектуванні // Проблеми формування асортименту, якості і екологічної безпечності товарі . Матеріали ІІІ-ої міжнародної наук.-практ. конференції (м. Львів, листопада 2015 р.)
 29. Лозинська Х.М. Ферментовані напої у харчуванні людини // Проблеми формування асортименту, якості і екологічної безпечності товарі . Матеріали ІІІ-ої міжнародної наук.-практ. конференції (м. Львів, листопада 2015 р.)
 30. Максимюк С.О. Взаємозв'язок чинників впливу на економічну безпеку підприємства роздрібної торгівлі // Актуальні проблеми економіки і торгівлі в сучасних умовах євроінтеграції. Матеріали щорічної наукової конференції професорсько-викладацького складу і аспірантів Львівського торговельно-економічного університету (м. Львів, 13-14 травня 2016 р.). – Львів: Растр-7, 2016. – 494 с. – С.490-492.
 31. Максимюк С.О. Фактори впливу на економічну безпеку підприємства роздрібної торгівлі // Збірник виступів учасників XIII наук.-практ. конференції студентів вищих навчальних закладів Укоопспілки «Інноваційні процеси і їх вплив на ефективність діяльності підприємства» (2 червня 2016 р.) Частина 1. - К.: НМЦ «Укоопосвіта», 2016. – 184 с. - С.90-93.
 32. Малімон Л. Сучасні тенденції підвищення біологічної цінності мармеладно-пастильних виробів // XIII науково-практична конференція студентів вищих навчальних закладів Споживчої кооперації України «Інноваційні процеси і їх вплив на ефективність діяльності підприємства» (Львівський торговельно-економічний університет, 2 червня 2016 р.)
 33. Маньовська Н.А., Шептало Е.О., Красномовець Є.О. Іноваційні технології холодних страв і закусок підвищеної біологічної цінності // XIII науково-практична конференція студентів вищих навчальних закладів Споживчої кооперації України «Інноваційні процеси і їх вплив на ефективність діяльності підприємства» (Львівський торговельно-економічний університет, 2 червня 2016 р.)
 34. Меліка Ю. Ю. Фальсифікація рослинних олій та методи її виявлення і запобігання // Проблеми формування асортименту, якості і екологічної безпечності товарів : Матеріали ІІІ-ої міжнародної наук.-практ. конф. : (Львів, 12 листопада 2015 року) : тези доповідей / Відп. ред. П. О. Куцик. Львів : Видавництво «Растр-7», 2015. − 284 с. - С. 220-222.
 35. Мороз Л.С. Ідентифікація культурних цінностей // ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених та студентів "Якість та безпечність товарів" (м. Луцьк, 1 квітня 2016 р.)
 36. Небейсейчук Х., Єлецька І. Інноваційні технології безглютенної дієти // Проблеми формування асортименту, якості і екологічної безпечності товарі . Матеріали ІІІ-ої міжнародної наук.-практ. конференції (м. Львів, 12 листопада 2015 р.)
 37. Немеш С. Ю. Рослинні збагачувачі у виробництві безалкогольних напоїв функціонального спрямування // Матеріали X Всеукраїнської наукової конференції студентів “Харчові технології” у рамках «ODESSA SMART FORUM» (м. Одеса, 29-30 квітня 2015 р.)
 38. Олексин С.М. Реінжиніринг інфраструктури оптового продовольчого ринку // Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених і студентів «Інноваційні технології розвитку у сфері харчових виробництв, готельно-ресторанного бізнесу, економіки та підприємництва: наукові пошуки молоді» (м. Харків, 2 квітня 2015 р.)
 39. Олійник А. Використання рослинної сировини при виробництві пастило-мармеладних виробів // XIII науково-практична конференція студентів вищих навчальних закладів Споживчої кооперації України «Інноваційні процеси і їх вплив на ефективність діяльності підприємства» (Львівський торговельно-економічний університет, 2 червня 2016 р.)
 40. Орсагош В.В. Особливості ідентифікації та виявлення фальсифікації виноградних вин // Проблеми формування асортименту, якості і екологічної безпечності товарів: матеріали ІІІ-ої міжнародної наук.-практ. конф.: Львів, 12 листопада 2015 року: тези доповідей. Львів: Видавництво "Растр-7", 2015. - С. 201-205.
 41. Павлій І. Використання методів сенсорного аналізу для оцінювання якості м'яса свинини // Матеріали Наукової конференції професорсько-викладацького складу і аспірантів ЛТЕУ (м. Львів, 13 травня 2016 р.)
 42. Паламарчук Т.Ю. Товарознавчі дослідження змін якості хліба та можливостей подовження його зберігання // Проблеми формування асортименту, якості і екологічної безпечності товарів : Матеріали ІІІ-ої Міжнародної наук.-практ. конф. : (Львів, 12 листопада 2015 р.) / Відп. ред. П.О. Куцик. – Львів : Видавництво «Растр-7», 2015. – С. 162-165.
 43. Паланиця І.В. Напрями поліпшення споживних властивостей борошняних кондитерських виробів // Проблеми формування асортименту, якості і екологічної безпечності товарів : Матеріали ІІІ-ої Міжнародної наук.-практ. конф. : (Львів, 12 листопада 2015 р.) / Відп. ред. П.О. Куцик. – Львів : Видавництво «Растр-7», 2015.
 44. Підграб'я Л.В. Проблеми якості дитячих іграшок при виготовленні та реалізації на ринку України // Матеріали конференції "Актуальні проблеми економіки і торгівлі в сучасних умовах євроінтеграції" (м. Львів, 13 травня 2016 р.)
 45. Поліщук С. В. Дослідження якості шоколаду, що реалізується в торгівельній мережі м. Львова // Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Актуальні проблеми теорії і практики експертизи товарів" (м. Полтава, 16-18 березня 2016 р.)
 46. Портей Т. До питання активізації торговельної діяльності підприємств роздрібної торгівлі // Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених і студентів «Інноваційні технології розвитку у сфері харчових виробництв, готельно-ресторанного бізнесу, економіки та підприємництва: наукові пошуки молоді» (м. Харків, 2 квітня 2015 р.)
 47. Процик Р.М. Логістична інтеграція як фактор підвищення ефективності господарсько-торговельної діяльності підприємств роздрібної торгівлі // Міжнародна наукова інтернет-конференція «Стан та перспективи розвитку обліково-аналітичного забезпечення управління підприємницькою діяльністю в умовах євроінтеграційних процесів» (м. Чернівці, 26-27 листопада 2015 р.)
 48. Романів М. З. Ідентифікація плавлених сирів за даними маркування // ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених та студентів "Якість та безпечність товарів" (м. Луцьк, 1 квітня 2016 р.)
 49. Романчук Н. А. Ефективність використання композиції з рослинними добавками у виробництві плавлених сирів // Проблеми формування асортименту, якості і екологічної безпечності товарів : Матеріали ІІІ-ої міжнародної наук.-практ. конф. : (Львів, 12 листопада 2015 року) : тези доповідей / Від. ред. П. О. Куцик. – Львів : Видавництво Растр-7, 2015. – 284 с. - С. 59-60.
 50. Росинюк В.Р. Мерчандайзинг як складовий процес організації та управління продажами // Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених і студентів «Інноваційні технології розвитку у сфері харчових виробництв, готельно-ресторанного бізнесу, економіки та підприємництва: наукові пошуки молоді» (м. Харків, 2 квітня 2015 р.)
 51. Самуляк Л. І. Сучасний стан швейної промисловості України: проблеми та шляхи їх вирішення // Матеріали конференції "Актуальні проблеми економіки і торгівлі в сучасних умовах євроінтеграції" (м. Львів, 13 травня 2016 р.)
 52. Сидорчук С.П. Торговельне посередництво як елемент інфраструктури ринку // VI Міжнародна науково-практична конференція «Наукова дискусія : теорія, практика, інновації» (м. Київ, 28-29 серпня 2015 р.)
 53. Синюк А.О. Проблеми формування асортименту та сучасні вимоги до якості джинсового одягу // Сучасне матеріалознавство та товарознавство: теорія, прак- тика, освіта : матеріали ІІI Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 22–23 березня 2016 р.). – Полтава : ПУЕТ, 2016. – С. 233-236.
 54. Соловій С. Закусочні консерви з поліпшеними споживними властивостями // XIII науково-практична конференція студентів вищих навчальних закладів Споживчої кооперації України «Інноваційні процеси і їх вплив на ефективність діяльності підприємства» (Львівський торговельно-економічний університет, 2 червня 2016 р.)
 55. Сосновська М. Обґрунтування доцільності удосконалення технології соусів оздоровчого призначення збагачених селеном // Проблеми формування асортименту, якості і екологічної безпечності товарі . Матеріали ІІІ-ої міжнародної наук.-практ. конференції (м. Львів, листопада 2015 р.)
 56. Стегницька Т.І. Ринок борошняних кондитерських виробів в Україні // Проблеми формування асортименту якості і екологічної безпечності: Матеріали III-ої міжнародної наук.-практ. конф.: (Львів, 12 листопада 2015р.): тези доповідей / Відп. ред. П. О. Куцик. – Львів: Видавництво «Растр-7», 2015. – С. 190-192.
 57. Тереля А.М. Про зміст логістичної діяльності торговельних підприємств // Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених і студентів «Інноваційні технології розвитку у сфері харчових виробництв, готельно-ресторанного бізнесу, економіки та підприємництва: наукові пошуки молоді» (м. Харків, 2 квітня 2015 р.)
 58. Тищук Н. І. Білковмісна сировина у виробництві ковбасних виробів // Проблеми формування асортименту, якості і екологічної безпечності товарів : Матеріали ІІІ-ої міжнародної наук.-практ. конф. : (Львів, 12 листопада 2015 року) : тези доповідей / Відп. ред. П. О. Куцик. Львів : Видавництво «Растр-7», 2015. − 284 с. - С.74-76.
 59. Ткачук В. Д. Інноваційні технології переробки молока питного // Інноваційні технології розвитку у сфері харчових виробництв, готельно-ресторанного бізнесу, економіки та підприємництва: наукові пошуки молоді : Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених і студентів, 7 квітня 2016 р. : [тези у 2-х ч.] / редкол. : О. І. Черевко [та ін.]. – Харків : ХДУХТ, 2016. – Ч. 1. – С. 184.
 60. Трачук Я.О. Про досвід провадження торговельної діяльності у підприємстві торгівлі мережевого типу // Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених і студентів «Інноваційні технології розвитку у сфері харчових виробництв, готельно-ресторанного бізнесу, економіки та підприємництва: наукові пошуки молоді» (м. Харків, 2 квітня 2015 р.)
 61. Харченко Т. Актуальні питання організації діяльності приватних підприємців у роздрібній торгівлі // Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених і студентів «Інноваційні технології розвитку у сфері харчових виробництв, готельно-ресторанного бізнесу, економіки та підприємництва: наукові пошуки молоді» (м. Харків, 2 квітня 2015 р.)
 62. Хомик Т.О. Дослідження якості напівкопчених ковбас, що реалізуються у роздрібній торговельній мережі с.м.т. Торчин // Якість та безпечність товарів : матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Луцьк, 01 квітня 2016 року) / Відпов. за випуск Байдакова Л. І. – Луцьк: редакційно-видавничий відділ ЛНТУ, 2016. – С.57-59.
 63. Хохол Ю.Ю. Сучасні технології роздрібного продажу товарів : інноваційні рішення // Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми міжнародного економічного співпробітництва: оцінки та стратегії» (м. Одеса, 17-18 липня 2015 р.)
 64. Чопик О.С. Активні методи продажу товарів підприємствами оптової торгівлі // Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених і студентів «Інноваційні технології розвитку у сфері харчових виробництв, готельно-ресторанного бізнесу, економіки та підприємництва: наукові пошуки молоді» (м. Харків, 2 квітня 2015 р.)
 65. ЧЧопик О.С. Тенденції та проблеми сучасного розвитку підприємств торгівлі України // Міжнародна науково-практична конференція "Розвиток національної економіки України: нові реалії і можливості в умовах започаткованих змін" (м. Львів, 21 жовтня 2015 р.)
 66. Чукаєв В.О. Бізнес-планування: методологічні аспекти [Електронний ресурс] // Студентський науковий вісник «Керівник.ІНФО». - Режим доступу: http://kerivnyk.info/2016/02/chukaev.html
 67. Шипко О. Розвиток органічного ринку молочної продукції в Україні // Практичний семінар з органічного виробництва "Перспективні напрями органічного виробництва у Західному регіоні України" (м. Львів, 27 травня 2016 р.)
 68. Шкробинець Я.І. Товарознавчий вісник Луцького національного технічного університету. - 2016. - № 9. - С. 130-135.
 69. Шот Н. Дослідження конкурентоспроможності масла вершкового на ринку м. Львова // Матеріали Наукової конференції професорсько-викладацького складу і аспірантів ЛТЕУ (м. Львів, 13 травня 2016 р.)
 70. Шумара Т.О. Перспективи використання харчових волокон при виробництві карамелі // Проблеми формування асортименту якості і екологічної безпечності: Матеріали III-ої міжнародної наук.-практ. конф.: (Львів, 12 листопада 2015р.): тези доповідей / Відп. ред.. П. О. Куцик. – Львів: Видавництво «Растр-7», 2015. – С. 139-141.
 71. Шутак Т. Особливості фальсифікації та ідентифікації морозива // Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Актуальні проблеми теорії і практики експертизи товарів" (м. Полтава, 16-18 березня 2016 р.)
-->