Програма претендента на посаду декана факультету товарознавства, управління та сфери обслуговування Львівського торговельно-економічного університету к.т.н., доцента Гаврилишина Володимира Володимировича

Програма претендента на посаду декана

На сучасному етапі розвитку України освіта є національним пріоритетом і основним фактором її конкурентоспроможності. Якість підготовки фахівців визначає не тільки авторитет і престиж, але й можливість постійного розвитку та вдосконалення.

Стратегічне завдання факультету товарознавства, управління та сфери обслуговування – це якісна підготовка високоосвічених, професійно спрямованих, інтелігентних особистостей, спроможних знайти своє місце на сучасному ринку праці в умовах гострої конкуренції.

Функціонування та примноження досягнень факультету має базуватись на кращих його традиціях з поєднанням досвіду старшого покоління та завзяття і ерудиції молодого покоління працівників.

Головні засади діяльності

На факультеті товарознавства, управління та сфери обслуговування впроваджуватиметься сучасна культура управління, що поєднує нові методи й принципи освітнього менеджменту з академічними свободами, правами й колегіальністю в ухваленні найважливіших рішень.

Розвиток факультету, як такого що проводить освітню, наукову і інноваційну діяльність відбуватиметься з гармонійним поєднанням найкращих вітчизняних традицій вищої школи.

Головними засадами діяльності факультету є:

 • прозорість, відкритість, публічність і людяність;
 • повага до особистості студента, викладача та інших працівників університету;
 • дотримання правил академічної етики;
 • чіткий розподіл повноважень та відповідальності посадових осіб;
 • участь студентів в управлінні факультетом через орган студентського самоврядування на засадах добровільності, колегіальності, відкритості, виборності і звітності, рівності прав студентів;
 • сприяння збереженню в колективі факультету здорового мікроклімату, доброзичливості, взаємопідтримки та коректності у взаємовідносинах, теплої психологічної обстановки, бажання сумлінно працювати і чесно виховувати молоде покоління громадян;
 • регулярне проведення зустрічей керівництва університету і факультету зі студентами з метою виявлення і розв’язання студентських питань.

Освітній процес

 • створення умов для безперервного забезпечення якості надання освітніх послуг;
 • підвищення рівня та якості освітніх послуг;
 • впровадження інноваційних методів та технологій навчання;
 • реалізація програм академічної мобільності викладачів;
 • уніфікація навчальних дисциплін і навчальних планів відповідно до освітніх стандартів;
 • оптимізація графіку навчального процесу і розкладів проведення занять та надання додаткових освітніх послуг;
 • безперервний контроль за навчальним процесом і рівнем професійної підготовки студентів;
 • створення умов для використання викладачами технічних засобів для проведення інтерактивних лекцій;
 • сприяння забезпеченню навчального процесу авторськими підручниками, навчальними посібниками і методичними матеріалами;
 • активізація співпраці кафедр факультету з найбільшими і провідними форматами підприємств сфери обслуговування регіону;
 • залучення до викладання фахових дисциплін або окремих тем досвідчених фахівців-практиків з різних сфер бізнесу;
 • створення умов і можливостей для надання вільного відвідування лекційних занять та індивідуальних графіків навчання студентам, які поєднують роботу з навчанням;
 • розвиток дистанційної складової навчально-методичного забезпечення навчального процесу і вдосконалення університетської системи дистанційного навчання;
 • подальше запровадження системи перевірки на плагіат дипломних магістерських і курсових робіт та проектів;
 • підвищення ефективності виробничої практики студентів;
 • відкриття нових спеціальностей та актуальних спеціалізацій;
 • підвищення кваліфікації викладачів факультету шляхом стажування в провідних національних і закордонних освітніх та наукових установах.

Наукова діяльність

 • створення умов для розширення напрямів і підвищення ефективності науково-дослідної роботи викладачів, студентів й аспірантів;
 • розвиток фундаментальних і прикладних наукових досліджень з пріоритетних напрямів функціонування наукових шкіл, створених на факультеті;
 • удосконалення ефективності наукових досліджень через впровадження, використання сучасних приладів, технічних засобів та інформаційних технологій;
 • залучення студентів і аспірантів факультету до написання наукових праць, участі в міжнародних та всеукраїнських, міжвузівських науково-практичних конференціях, наукових семінарах, круглих столах, конкурсах і олімпіадах;
 • проведення міжнародних, всеукраїнських і міжвузівських конференцій, наукових семінарів та круглих столів;
 • сприяння функціонуванню наукових видань «Підприємництво і торгівля» та «Вісник ЛТЕУ. Технічні науки»;
 • підготовка наукових кадрів найвищої кваліфікації через аспірантуру;
 • забезпечення організаційної і матеріально-технічної підтримки діяльності спеціалізованої ради із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук.

Виховна робота

 • пошук креативних форм роботи з молоддю;
 • національно-патріотичне виховання студентів і забезпечення їх національної мобільності та адаптації в суспільстві;
 • сприяння розвитку культурного життя і дозвілля викладачів, співробітників, аспірантів та студентів факультету;
 • підтримка студентських ініціатив, спрямованих на їх гармонійний розвиток;
 • використання системи матеріального і морального заохочення студентів за вагомий внесок у навчальну і наукову діяльність, творчі здобутки, активну участь у культурно-масовій роботі факультету та університету за рахунок коштів спонсорів та меценатів;
 • розширення переліку іменних стипендій та премій від представників бізнесу і підприємств;
 • розширення переліку навчальних і виробничих баз практики студентів з можливістю майбутнього працевлаштування випускників факультету.
 • зв‘язок з ветеранами та успішними випускниками факультету;

Профорієнтаційна робота

 • створення і ведення бази випускників факультету для підтримання професійних зв’язків та сприяння проведенню профорієнтаційної роботи;
 • залученням студентів для проведення профорієнтаційної роботи;
 • підготовка інформаційних рекламних буклетів про історію, традиції, спеціальності і особливості навчання на факультеті;
 • регулярне оновлення на web-сторінках факультету та університету інформації для абітурієнтів щодо спеціальностей, умов і термінів вступу, навчальної та наукової роботи кафедр факультету і життя студентів;
 • регулярне оновлення інформаційних стендів факультету;
 • проведення Днів відкритих дверей на факультеті і університеті;
 • профорієнтаційні виїзди в школи, навчальні заклади 1 і 2 рівня акредитації з презентацією університету, факультету і його спеціальностей;

Господарська діяльність

 • утримання аудиторій, кабінетів, лабораторій, інших господарських приміщень навчального корпусу та матеріальних цінностей в належному стані;
 • вдосконалення, подальше технічне переоснащення і модернізація навчально-наукової бази факультету;
 • проведення поточних ремонтних робіт у приміщеннях і структурних підрозділах факультету, в тому числі із залученням спонсорських коштів;
 • оснащення і відкриття іменних аудиторій випускників факультету;
 • поліпшення території факультету і озеленення навколишньої території;
 • оновлення парку комп’ютерної техніки та підвищення ефективності її використання;
 • підтримка безпечних умов праці і навчання в корпусі факультету та в гуртожитках університету;
 • ефективне використання енергетичних та матеріальних ресурсів університету;
 • забезпечення своєчасного ремонту пошкоджених ділянок дахів і водостоків з метою уникнення руйнування фасаду та будівлі навчального корпусу.

ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕКАНА ВІДБУВАТИМЕТЬСЯ В ТІСНІЙ СПІВПРАЦІ З РЕКТОРАТОМ, ВЧЕНИМИ РАДАМИ, СТУДЕНТСЬКИМ САМОВРЯДУВАННЯМ УНІВЕРСИТЕТУ ТА ФАКУЛЬТЕТУ ПРОЗОРО, ОПЕРАТИВНО, ВЗАЄМОВИГІДНО І НАЦІЛЕНО НА КІНЦЕВИЙ РЕЗУЛЬТАТ!!!


One Response to Програма претендента на посаду декана факультету товарознавства, управління та сфери обслуговування Львівського торговельно-економічного університету к.т.н., доцента Гаврилишина Володимира Володимировича

 1. Тіберіій сказав:

  Бажаємо успіхів та перемоги у конкурсі !

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *